ingredienser

  1. 1 oz. Flødeskum Vodka.
  2. 1 oz. Fireball.
  3. 2 oz. Flødesoda.